ReadyPlanet.com
dot dot
การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญาโท คณะนิติศาสตร์

 

1) จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต Master's Degree Program in Laws

การรับนิสิต

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางนิติศาสตร์

2. สำหรับนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปี 4 และคาดว่าจะจบในปีการศึกษาที่รับสมัครต้องมีหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1. สอบความรู้พื้นฐานทางนิติศาสตร์

2. สอบความรู้เฉพาะหมวดวิชา

3. สอบสัมภาษณ์

ระยะเวลาการศึกษา

ไม่ต่ำกว่า 4 ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่าและไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่านับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา

การจัดการเรียนการสอน

ภาควิชานิติศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในวันธรรมดานอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา 17.00น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. นอกจากนี้ในกรณีจำเป็น ภาควิชานิติศาสตร์อาจจัดสอนในวันเสาร์ หลัง 16.30 น. และในวันอาทิตย์ได้

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิชาเรียน (Course work) 39 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิชาบังคับทั่วไป 9 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิชาบังคับเฉพาะหมวดวิชา 6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิชาเลือกเฉพาะหมวดวิชา 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิชาเลือกเสรี 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม ปริญญาโท คณะนิติศ่าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.law.chula.ac.th/

 

 2ม. ธรรมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต   Master of Laws

คุณสมบัติของสมัคร

1. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีสายนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้การรับรอง ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ก็มีสิทธิ์สมัครสอบได้ แต่ต้องสำเร็จปริญญาตรีก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

2. ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสอบ (TU-GET)

หรือผลสอบ TOEFL หรือ IELTS โดยไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำ แต่ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องได้มาไม่เกิน 2 ปี

การคัดเลือก

ผู้สมัครต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์กำหนด

ระบบการศึกษา

1. เป็นการศึกษาภาคค่ำในระบบทวิภาค

2. หลักสูตรการศึกษาแบ่งเป็น 2 แผน คือ

แผน ก เป็นหลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชา และวิทยานิพนธ์

แผน ข เป็นหลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชา และศึกษาวิชาการค้นคว้าด้วยตนเอง 6

หน่วยกิต

3. การสอบประมวลวิชา (เฉพาะแผน ข)

นักศึกษาจะสอบประมวลวิชาได้เมื่อลงทะเบียนลักษณะวิชามาแล้วอย่างน้อย 15หน่วยกิต โดยได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และจะต้องสอบผ่านประมวลวิชาให้ผ่านภายใน ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา

4. การสอบภาษาต่างประเทศให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.. 2539

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาต้องไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา

จำนวนนักศึกษา

รับนักศึกษาปีละประมาณ 180 คน

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม ปริญญาโท คณะนิติศ่าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   http://www.law.tu.ac.th/

 

3) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 2 แผน คือ

แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์ใน 5 สาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

สาขาวิชากฎหมายมหาชน

สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

สาขาวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา

สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรม

การเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนเป็นภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2. ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใด ๆ เนื่องจากกระทำความผิด หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย

3. ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

คุณวุฒิผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง และ

2. ได้เกียรตินิยม หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 หรือ

3. มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพกฎหมายไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ปริญญาโท คณะนิติศ่าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   http://www.law.ru.ac.th/

 

4) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากสถาบันที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง

2. นักศึกษาสมทบ ต้องมีคุณสมบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

3. คุณสมบัติอื่นๆที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

สอบข้อเขียน

1. ข้อสอบทั่วไป- หลักกฎหมายทั่วไป- กฎหมายเอกชน - กฎหมายมหาชน- กฎหมายอาญา

2. ข้อสอบเฉพาะหมวด

- หมวดกฎหมายเอกชน : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

- หมวดกฎหมายมหาชน : กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง

- หมวดกฎหมายอาญา : กฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

3. ภาษาอังกฤษ

สอบสัมภาษณ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ปริญญาโท คณะนิติศ่าสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

http://www.dpu.ac.th/page.php?id=33
ข้อมูลการสอบต่างๆ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ article
การสอบคัดเลือกอัยการและผู้พิพากษา
อัพเดทการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา
การขยายรับสมัครอบรมวิชาว่าความ รุ่น 38
การสอบเนติบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทในหลากหลายสาขาวิชา
ประกาศเลื่อนการสอบ ตั๋วทนาย ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 36
การสอบตั๋วทนาย article
ตารางกำหนดการสอบ ตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 38
ตารางกำหนดการสอบ ตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 37 article
ตารางสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา 2554 article
ประกาศสมัครสอบอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มเปิดจำหน่ายใบสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ กาคการศึกษา 2554สอบถามรายละเอียด 089 0890900 , 086 3169870
สมัครรับเอกสารออนไลน์
nitisart.com
Nitibook.com
สั่งซื้อหนังสือเตรียมสอบ
Facebook
twitter
กระทรวงยุติธรรม
เนติบัณฑิตยสภา
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สำนักงาน ก.พ.
กรมสอบสวนคดีพิเศษ


สถาบันกวดวิชา The BTS
นิติศาสตร์.คอมCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Excellent-Lawyer
Address : สถาบันกวดวิชาเดอะบีทีเอส สาขาสยามสแควร์ (theBTS @Siam) 418 ชั้น 4 อาคารสยามกิตติ์ สยามสแควร์ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel : 02-632-9884-5 , 089-969-0900 , 085-661-0701 Fax : 02-632-9964-5
Email : nitisartdotcom@gmail.com