ReadyPlanet.com
dot dot
การสอบเนติบัณฑิต

 

การสมัครเข้าเป็นนักศึกษาเนติบัณฑิต

1. คุณสมบัติ  ผู้เป็นนักศึกษาในสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาต้องเป็น

1.1  ผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

       มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยรามคำแหงขึ้นไป

1.2  ผู้ที่ได้ศึกษาวิชานิติศาสตร์ในสถาบันอื่นในหรือนอกประเทศไทย และสอบไล่ได้ตาม 

       มาตรฐานซึ่งคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

       เทียบให้ไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะดังกล่าวใน ข้อ 1.1

       ในทางปฏิบัติคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจะเทียบมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากสถาบันอื่นให้โดยพิจารณาจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่คณะกรรมการอุดมศึกษาได้รับรองมาตรฐานการศึกษาแล้ว

2. ระยะเวลาในการรับสมัคร

สมัครนักศึกษาใหม่

ภาคหนึ่ง  ประมาณเดือน     พฤษภาคม - สิงหาคม ของทุกปี           

ภาคสอง  ประมาณเดือน       พฤศจิกายน -กุมภาพันธ์ (ปีถัดไป) ของทุกปี    

3.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

3.1  กรณีการสมัครเป็นนักศึกษาเนติบัณฑิต 

-  ประเภทภาคีสมาชิก                                           1,970.-  บาท

-  ประเภทวิสามัญสมาชิกหรือสมทบ                  1,920.-  บาท

หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา(ATM-ID) 50.-บาท และค่าเปิดบัญชี 100.- บาท 

3.2   นักศึกษาพ้นภาวะการศึกษา เกิน 2  ปี  ต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ด้วยตนเองที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  พร้อมกับเสียค่ารักษาสถานภาพ  1,000  บาท

4.  หลักฐานการสมัคร

4.1  ต้องมาสมัครด้วยตนเอง

4.2  ใบสมัคร (ซื้อที่แผนกทะเบียน)

4.3  รูปถ่ายขนาด 1"x 1"    

ชาย  หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ผมสั้น     แต่งกายชุดสากลนิยม สวมครุยนิติศาสตร์บัณฑิต เครื่องแบบข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

หญิง สวมครุยนิติศาสตร์บัณฑิต เครื่องแบบข้าราชการ จำนวน รูป (รูปถ่ายต้องไม่เกิน 6เดือนนับถึงวันสมัคร)

                4.4 หลักฐานการสอบไล่ได้ ให้นำปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือสถาบันการศึกษาอื่นในหรือนอกประเทศไทยที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภารับรองมาแสดง เว้นแต่ในกรณีที่ยังมิได้รับปริญญาบัตรให้นำหนังสือสำคัญซึ่งสภามหาวิทยาลัย หรือสภาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแล้วมาแสดง

4.5  กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนชื่อสกุล  ซึ่งไม่ตรงกับชื่อสกุลที่ปรากฏอยู่ในปริญญาบัตร ต้องนำใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนชื่อสกุลมาแสดง

                4.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจจำนวน ชุด  (กรณีใช้สำเนาหลักฐานบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีเลขประจำตัวบัตรประชาชนในสำเนาบัตรนั้นด้วย)

4.7  สำเนาทะเบียนบ้าน (นำต้นฉบับมาแสดงด้วย)

4.8  สำเนาใบแต่งตั้งยศ (ถ้ามี)

4.9  สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือใบทะเบียนหย่า (ผู้หญิงถ้ามี)

5.หลักสูตรการเรียนการสอน

                5.1ภาคเรียนที่หนึ่ง

                                กลุ่มกฎหมายอาญา

                                1.กฎหมายอาญา

                                2.กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน

                                3.รัฐธรรมนูญ

                                4.กฎหมายปกครอง

                                5.กฎหมายภาษีอากร

                                กลุ่มกฎหมายพ่งและพาณิชย์

                                1.ทรัพย์-ที่ดิน

                                2.นิติกรรม-สัญญา

                                3.หนี้

                                4.ละเมิด

                                5.ซื้อขาย-แลกเปลี่ยน-ให้-เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ-จ้างแรงงาน-จ้างทำของ

                                6.ยืม-ค้ำประกัน-จำนอง-จำนำ

                                7.ตัวแทน-ประกันภัย-ตั๋วเงิน-บัญชีเดินสะพัด

                                8.หุ้นส่วน-บริษัท

                                9.ครอบครัว

                                10.มรดก

                                11.กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

                                12.กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

                5.2 ภาคเรียนที่สอง

                                กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

                                1. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1

                                2. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2

                                3. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3

                                4. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

                                5. กฎหมายล้มละลาย6. ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

                                กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

                                1. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2

                                2. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4

                                3. สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม

                                4. กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

                                5. วิชาว่าความพยานและการถามพยาน

                                6. การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

                สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดให้มีการบรรยายในแต่ละภาคของการศึกษาเป็น ภาคปกติ ระหว่างเวลา 8.00-17.00 นาฬิกา ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ และ ภาคค่ำ ระหว่างเวลา 17.00-20.00 นาฬิกา ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และวันเสาร์เวลา 8.00-17.00 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ และจัดให้มีการบรรยายทบทวนในแต่ละภาคการศึกษาของทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 8.00-17.00 นาฬิกา ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกตำราและคำบรรยาย โทร 887-6801-09 ต่อ 106 หรือ 887-6814

6.การจบหลักสูตร

                ผู้ที่จะถือว่าจบหลักสูตรเป็นเนติบัณฑิตได้นั้น จะต้องสอบผ่านการสอบข้อเขียนทั้งสองภาค โดยในการสอบแต่ละภาคจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป และผ่านการสอบปากเปล่า ผู้ที่สามารถสอบผ่านภาคหนึ่งภาคใดได้ ไม่ต้องสอบข้อเขียนของภาคนั้นอีก แม้ว่าจะสอบข้อเขียนอีกภาคหนึ่งตก เมื่อสอบได้ทั้งสองภาคจึงมีสิทธิสอบปากเปล่า

                การสอบปากเปล่า กรรมการผู้สอบจะวินิจฉัยเพียงว่า "สอบได้" หรือ "สอบตก" เท่านั้น ถ้าผู้สอบปากเปล่าผู้ใดสอบตก ผู้นั้นมีสิทธิเข้าสอบปากเปล่ากับคณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นเพื่อการนั้นในวันเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง ถ้าผู้สอบปากเปล่าตกในการเรียนสมัยใด(หรือปีใด) ผู้นั้นมีสิทธิสอบแก้ตัวอีกสามครั้ง หากยังสอบไม่ผ่านอีกเป็นครั้งที่สาม ให้ถือว่าการสอบข้อเขียนทั้งสองภาคที่ได้ไว้แล้วนั้นเป็น

7.ระเบียบการสอบข้อเขียน

                ในการเข้าสอบนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบดังต่อไปนี้ โดยเคร่งครัด

                1.นักศีกษาจะต้องนำสมุดประจำตัวนักศึกษาที่เจ้าหน้าที่ได้ลงทะเบียนสอบให้แล้ว ไปแสดงในเวลาสอบด้วย เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว มิให้ออกจากห้องสอบจนกว่าเวลาล่วงไปแล้วชั่วโมง และได้ลงชื่อในบัญชีผู้เข้าสอบกับเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว ห้ามลุกไปจากที่นั่งสอบก่อนหมดเวลาสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการสอบก่อน เว้นแต่เพื่อส่งสมุดคำตอบก่อนหมดเวลา หรือไปพบกรรมการคุมสอบเพื่อขออนุญาตใดๆ                                  
                 2. ห้ามเขียนชื่อหรือลงลายมือชื่อผู้สอบไว้ ณ ที่ใดในสมุดคำตอบโดยเด็ดขาด การขีดฆ่าหรือตกเติมก็ห้ามลงชื่อกำกับ

                3. ให้เขียนเลขประจำตัวสอบไว้ที่ส่วนต่อบนปกของสมุดคำตอบทุกเล่มให้ชัดเจนเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ห้ามเขียนเลขประจำตัวสอบหรือเขียนหรือทำเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ ณ ที่ใดในสมุดคำตอบ เช่น เครื่องหมายวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม รูปดาว หรือขีดเส้นใต้เลขข้อความใด ห้ามฉีกกระดาษออกจากสมุดคำตอบ

                4. ให้ใช้ปากกาหมึกแห้ง เฉพาะสีน้ำเงินเท่านั้น

                5. ห้ามนำวิทยุสื่อสารหรือสิทยุเรียกตัวหรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ ห้ามนำตำรากฎหมาย ตัวบทกฎหมาย หรือ โน้ตย่อใดๆ เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด
                6. เมื่อตอบข้อใหม่ต้องขึ้นหน้าใหม่ และลงเลขข้อในช่องที่กำหนดให้ชัดแจ้ง หากไม่ตอบข้อใดให้ลงเลขข้อนั้นไว้ที่หน้าใหม่แล้วเขียนว่า "ไม่ตอบ"

                7. ให้เขียนคำตอบทั้งสองหน้ากระดาษโดยไม่ต้องลอกคำถาม ถ้าสมุดเล่มเดียวไม่พอให้ขอเพิ่มได้แล้วกลัดรวมไว้ด้วยกัน

                8. เมื่อมีสัญญาณหมดเวลาแล้ว ให้หยุดเขียนคำตอบทันที

                9. ห้ามวางสมุดคำตอบไว้ที่โต๊ะสอบ ต้องนำไปส่งให้ต่อกรรมการคุมสอบเพื่อกรรมการคุมสอบจะได้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ที่หน้าสมุดคำตอบ

                10. ผู้สอบที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือ ข้อ 4 จะถูกปรับเป็นผู้สอบข้อเขียนตกหรืออาจถูกหักคะแนนตามควรแก่กรณี ผู้สอบที่ฝ่าฝืน ระเบียบข้อจะถูกปรับเป็นผู้สอบข้อเขียนตก ผู้สอบที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 หรือ ข้อ 9 อาจถูกหักคะแนนตามควรแก่กรณี

                11. ห้ามเข้าห้องสอบเมื่อทำการสอบไปแล้วเกิน 30 นาที เว้นแต่มีเหตุจำเป็นตามสมควรก็อนุญาตให้เข้าสอบได้ แต่ต้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง

           นักศึกษาพึงระมัดระวังว่าจะต้องเขียนเลขประจำตัวสอบของผู้เข้าสอบตามข้อ 3 ให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเขียนเป็นตัวเลขไทยหรือเลขอารบิกก็ตาม มิฉะนันจะเกิดผลเสียหายแก่ผู้เข้าสอบเอง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

   สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  http://www.thaibar.thaigov.net/

   เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์  http://www.thethaibar.thaigov.net/
ข้อมูลการสอบต่างๆ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ article
การสอบคัดเลือกอัยการและผู้พิพากษา
อัพเดทการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา
การขยายรับสมัครอบรมวิชาว่าความ รุ่น 38
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทในหลากหลายสาขาวิชา
ประกาศเลื่อนการสอบ ตั๋วทนาย ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 36
การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญาโท คณะนิติศาสตร์
การสอบตั๋วทนาย article
ตารางกำหนดการสอบ ตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 38
ตารางกำหนดการสอบ ตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 37 article
ตารางสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา 2554 article
ประกาศสมัครสอบอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มเปิดจำหน่ายใบสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ กาคการศึกษา 2554สอบถามรายละเอียด 089 0890900 , 086 3169870
สมัครรับเอกสารออนไลน์
nitisart.com
Nitibook.com
สั่งซื้อหนังสือเตรียมสอบ
Facebook
twitter
กระทรวงยุติธรรม
เนติบัณฑิตยสภา
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สำนักงาน ก.พ.
กรมสอบสวนคดีพิเศษ


สถาบันกวดวิชา The BTS
นิติศาสตร์.คอมCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Excellent-Lawyer
Address : สถาบันกวดวิชาเดอะบีทีเอส สาขาสยามสแควร์ (theBTS @Siam) 418 ชั้น 4 อาคารสยามกิตติ์ สยามสแควร์ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel : 02-632-9884-5 , 089-969-0900 , 085-661-0701 Fax : 02-632-9964-5
Email : nitisartdotcom@gmail.com