ReadyPlanet.com
dot dot
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ article

 คณะนิติศาสตร์ มธ. เปิดรับ ป.โท-เอก

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2555 ดังต่อไปนี้

            •หลักสูตรนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต (ปริญญาตรี) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ยกเว้นสาขานิติศาสตร์

            •หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

            •หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 8 สาขา ได้แก่ กฎหมายเอกชน, กฎหมายอาญา, กฎหมายมหาชน, กฎหมายระหว่างประเทศ,กฎหมายธุรกิจ,กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ,กฎหมายภาษี และกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

            •หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

            •หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

            •หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขานิติศาสตร์

โดยสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันที่ 31 มกราคม  2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 02-613-2147 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.law.tu.ac.thและwww.grad.law.tu.ac.th              

ที่มา  ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย

http://graduate.enn.co.th/1411-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%98._%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A_%E0%B8%9B.%E0%B9%82%E0%B8%97-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81.html
ข้อมูลการสอบต่างๆ

การสอบคัดเลือกอัยการและผู้พิพากษา
อัพเดทการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา
การขยายรับสมัครอบรมวิชาว่าความ รุ่น 38
การสอบเนติบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทในหลากหลายสาขาวิชา
ประกาศเลื่อนการสอบ ตั๋วทนาย ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 36
การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญาโท คณะนิติศาสตร์
การสอบตั๋วทนาย article
ตารางกำหนดการสอบ ตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 38
ตารางกำหนดการสอบ ตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 37 article
ตารางสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา 2554 article
ประกาศสมัครสอบอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มเปิดจำหน่ายใบสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ กาคการศึกษา 2554สอบถามรายละเอียด 089 0890900 , 086 3169870
สมัครรับเอกสารออนไลน์
nitisart.com
Nitibook.com
สั่งซื้อหนังสือเตรียมสอบ
Facebook
twitter
กระทรวงยุติธรรม
เนติบัณฑิตยสภา
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สำนักงาน ก.พ.
กรมสอบสวนคดีพิเศษ


สถาบันกวดวิชา The BTS
นิติศาสตร์.คอมCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Excellent-Lawyer
Address : สถาบันกวดวิชาเดอะบีทีเอส สาขาสยามสแควร์ (theBTS @Siam) 418 ชั้น 4 อาคารสยามกิตติ์ สยามสแควร์ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel : 02-632-9884-5 , 089-969-0900 , 085-661-0701 Fax : 02-632-9964-5
Email : nitisartdotcom@gmail.com