ReadyPlanet.com
dot dot
การขยายรับสมัครอบรมวิชาว่าความ รุ่น 38

                                                 ประกาศ

                       สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ


เรื่อง ขยายวันรับสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่น 38

          ตามที่สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ กำหนดให้มีการรับสมัครผู้

เข้าอบรมวิชาว่าความรุ่น 38 ระหว่างวันที่ 10 – 31 ตุลาคม และวันที่ 1 – 25 พฤศจิกายน

2554 นั้น

          เนื่องจากขณะนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทย ยังอยู่ในภาวะประสบปัญหาอุทกภัย

ทำให้เกิดความไม่สะดวก และเป็นอุปสรรคในการเดินทางมาสมัครตามกำหนดวันเวลา

ดังกล่าว สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ จึงขยายกำหนดวันรับสมัคร

อบรมวิชาว่าความรุ่น 38 โดยจะเปิดรับสมัครเพิ่มเติมในวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน, 1 –

23 ธันวาคม 2554 (ทั้งกรณีสมัครใหม่และกรณีเคยสมัครแล้ว)

          ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554

          สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

ที่มา  สภาทนายความ

http://www.lawyerscouncil.or.th/UserFiles/File/Shipping%20the%20model%2038(1).pdf

 
ข้อมูลการสอบต่างๆ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ article
การสอบคัดเลือกอัยการและผู้พิพากษา
อัพเดทการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา
การสอบเนติบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทในหลากหลายสาขาวิชา
ประกาศเลื่อนการสอบ ตั๋วทนาย ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 36
การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญาโท คณะนิติศาสตร์
การสอบตั๋วทนาย article
ตารางกำหนดการสอบ ตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 38
ตารางกำหนดการสอบ ตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 37 article
ตารางสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา 2554 article
ประกาศสมัครสอบอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มเปิดจำหน่ายใบสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ กาคการศึกษา 2554สอบถามรายละเอียด 089 0890900 , 086 3169870
สมัครรับเอกสารออนไลน์
nitisart.com
Nitibook.com
สั่งซื้อหนังสือเตรียมสอบ
Facebook
twitter
กระทรวงยุติธรรม
เนติบัณฑิตยสภา
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สำนักงาน ก.พ.
กรมสอบสวนคดีพิเศษ


สถาบันกวดวิชา The BTS
นิติศาสตร์.คอมCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Excellent-Lawyer
Address : สถาบันกวดวิชาเดอะบีทีเอส สาขาสยามสแควร์ (theBTS @Siam) 418 ชั้น 4 อาคารสยามกิตติ์ สยามสแควร์ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel : 02-632-9884-5 , 089-969-0900 , 085-661-0701 Fax : 02-632-9964-5
Email : nitisartdotcom@gmail.com